Uncategorized

Birželio 28 dieną Babtų Šv. Apašt. Petro ir Povilo atlaidai bene didžiausia šventė mūsų parapijoje. Šiemet ji buvo kitokia, tačiau ne ką mažiau aktyvesnė. Diena prasidėjo nuo šv. Mišių. Šv. Aukojo  kun. Algis Baniulis SJ iš Kauno šv. Pranciškaus Ksavero rektorato. Šv. Mišių pradžioje buvo daroma procesija su Švč. Sakramentu aplink bažnyčią. Pamokslo metu, tėvas Algis kalbėjo apie apaštalų Petro ir Pauliaus silpnumus bei kad jie vis dėlto po nuopolių išliko ištikimi Kristui. Kunigas ragino ir susirinkusius tikinčiuosius, nebijoti savo nupuolimų bet pirmiausia, kas svarbiausia, su jais nesusigyvent bet leistis Dievui kad jis mus „prikeltų“ naujam gyvenimui su Kristumi.

Šv. Mišių pabaigoje, parapijos klebonas kun. Žilvinas Zinkevičius visiems padėkojo už prisidėjimą prie atlaidų: procesijos dalyviams, choristams, patarnautojams. Taip pat, kaip jau tapo gražia tradicija, klebonas parapijos vardu kasmet per atlaidus padėkoja bei apdovanoja vieną iš parapijiečių. Šiemet padėka buvo skirta Aleksandrui Michelkevičiui, už ilgalaikį savo patalpų leidimą naudotis Babtų parapijos Carito reikmėms.

Po šv. Mišių atlaidų šventimas tęsėsi bažnyčios kieme kur skambėjo muzika. Ją mums dovanojo Labūnavos muzikos kapela ,,Barupė“ (vad. Algirdas Kučiauskas). Taip pat visi puikiai leido laiką prie suneštinio pikniko bei nuostabiai skanio troškinio. Skambėjo juokas, džiugūs balsai bei gera muzika.

Vakare šventę vainikavo sakralinės muzikos valanda su ,,Muzikiniu trio“. Skambėjo Natalijos Krauter atliekamos dainos ir giesmės. Smuiku grojo Rima Švėgždaitė; akomponavo – Lina Burbaitė Vaitkuvienė.   Ačiū visiems dalyvavusiems ir nepamiršusiems šios šventės.

Vaiva Stonytė

Puslapio informacija

Piligriminis žygis – tradicinis keliavimas, siekiant aplankyti piligrimų pamėgtas vietas, turinčias religinę reikšmę. Į tokį žygį keliavo ir Babtų parapijos jaunimas. Ėjome maršrutu Lyduvėnai-Šiluva, penkiolika kilometrų. Praplėtėme savo žinių bagažą apie Šiluvą, Lyduvėnus, kuo žymi Šiluva ir jos apylinkės. Besigėrėdami lietuvišku gamtos grožiu, pabendravę su naujai sutiktais žmonėmis, dar labiau pažinę vieni kitus ir dar paskutinius kilometrus gavę atgaivinusį gausų lietų pasiekėme savo žygio tikslą – Šiluvą. Čia mūsų laukė šio žygio pabaiga ir užsitarnautas poilsis. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, su naujuoju naujuoju Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu, meldėmės: „Viešpatie, duok ugnies! Uždek širdį imti kryžių. Imti kryžių – tai daryti sprendimą, priimti iššūkį, atlikti atidėliotą darbą“. Mūsų parapijos jaunimas džiaugėsi turėdami galimybę dalyvauti tokiame žygyje, patyrė naują nuotykį, džiaugėsi turėdami galimybę geriau pažinti vienas kitą, turėjo galimybę pabūti tarp naujų žmonių ir sukurti naujas pažintis. Visi mėgavosi gera kompanija, geru oru, gera nuotaika ir gerai praleistu laiku .

Vaiva Stonytė

Uncategorized

Karštą birželio 27 dienos pavakarę, Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje 13 Panevėžiuko vaikų priėmė Pirmos Komunijos Šventąjį Sakramentą. Nors ruošėmės jau nuo praeitų metų spalio mėnesio, tačiau buvom užklupti visuotinės Korona viruso pandemijos. Be galo didžiuojuosi, kad mūsų klebonas kunigas Žilvinas Zinkevičius suteikė galimybę visiems dalyvauti šv. Mišiose nuotoliniu būdu ir visą šį ypač sudėtingą laikotarpį mus vienijo tiesioginės šv. Mišių transliacijos Facebook tinkle. Atskirą padėką Visų tėvelių vardų norėčiau pareikšt mūsų mokytojai Laimai, kuri visiems mūsų vaikams padėjo suprasti bei išmokti kas ir kaip, suprasti kas tai Dievas ir kas katalikų bažnyčia, suprasti Pirmosios Komunijos Sakramento svarbą bei tinkamai tam pasiruošti. Mūsų parapija, bei šv. Mišios yra unikalios, tuom, kad Panevėžiuko jaunimas jas praturtina nuostabaus skambesio giesmėmis. Nuoširdus dėkui kiekvienam, kuris kas sekmadienį, netgi gilios pandemijos metu buvo su visos parapijos tikinčiaisiais bei praturtino Šv. Mišių auką įtraukiančiomis giesmėmis. Nors ir neįprastos situacijos metu mūsų vaikų Pirmosios Komunijos Sakramentas tapo be galo šilta švente visai tikinčiųjų bendruomenei. Dar kartelį sveikindamas visą bendruomenę ypatingai dėkojame mūsų tėveliui Žilvinui, už paprastumą, nuoširdumą bei be galo sakralių dalykų perteikimą vaikams netgi ir visuotinio iššūkio laikmečiu. Šiandien vykusioje šventėje sausakimšoje bažnyčioje ypatinga atmosfera, šventės metu didingai skambėjo vargonininkės Jolantos Stašinskienės giedamos giesmės, kurios praskaidrino vaikų jaudulį, bei suteikė tam tikros didybės bei šventiškumo. Vaikų švytinčios akys, pasakė viską. Kaip tėvas tikiuosi, kad Pirmosios Komunijos patirtis paskatins mūsų jaunąją kartą tapti aktyviais bažnyčios bendruomenės nariais.


Mindaugas Maciulevičius

Uncategorized

“Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas.” (1 Kor 10, 16-17)

Jaudulys ir didelė laimė stebint savo vaiką pirmą kartą žengiant priimti šv. Sakramentą. Šventinė ceremonija vyko Babtų bažnyčioje birželio 27-ios popietę. Džiugu buvo matyti spindinčias vaikų akis, susijaudinusius tėvus ir jausti bendrumą.
Už neįkainojamas pirmąsias pamokas ir pasiruošimą šv. Komunijai visų tėvelių vardu dėkoju katechetei Kamilei ir kun. Žilvinui, taip pat nuoširdžiai dėkoju Kėdainių krašto sakraliniam ansambliui Glorija (vad. Gintarė Bražinskienė ir Jolanta Stašinskienė), savo giesmėmis praturtinusiomis šventinę ceremoniją.
Kaip sakė kunigas, tenebūna tai pirmas ir paskutinis kartas, kada vaikai priima šv. Komuniją. Auginkite savo tikėjimą ir priimkite Dievą atviromis širdimis.

Eglė R.

Uncategorized

Birželio 17 dieną vyko neeilinės šv. Mišios. Jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius bei mons. Artūras Jagelavičius. Tiesa, Sutvirtinimo sakramento kelias buvo nelengvas: jaunimui reikėjo išlaikyti kun. Žilvino paruoštą testą, atlikti išpažintį ir tada po didelių apsisprendimų kada daryti šv. Mišias, įvyko Sutvirtinimo sakramento įteikimas. Buvo smagu matyti gausų būrį jaunimo. Po tiek laiko buvo labai smagu pamatyti pilną bažnyčią žmonių. Ačiū svečiams, kad atvyko ir padarė šventę ne tik sutvirtinamiesiems, ačiū visiems dalyvavusiems šv. Mišiose, ačiū choristams. Kviečiame aktyviau dalyvauti penktadienio šv. Mišiose ir pasiklausyti giedančio jaunimo.

Sutvirtinamoji Vaiva Stonytė