Uncategorized

Birželio 14 dieną Bažnyčia šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Šią dieną Babtų bažnyčioje taip pat buvo švenčiami šv. Antano Paduviečio atlaidai ir minima Gedulo ir Vilties diena. Klebonas šv. Mišių metu meldėsi už visus Antanus ir Antaninas, taip pat už gyvus ir mirusius tremtinius. Pamokslo metu, tikintieji buvo raginami nuolat priiminėti šv. Komuniją, kurios dėka mes tampame vis panašesniais į Tą kurį priimame. Šv. Mišių pabaigoje buvo laiminami pirmieji šių metų žolynai bei susirinkusios šeimos. Pabaigoje buvo einama Devintinių procesija, kurios metu buvo skaitomos 4 Evangelijos. Po šv. Mišių Gedulo ir Vilties dieną, Babtų kultūros centro folkloro kolektyvas “ Vėrupė“ minėjo dainomis ir muzika. Gedulo ir vilties dieną buvo kartu su tremtiniais ir bendruomene Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Koncertą papuošė smuikininkas Kristupas Trečiokas, mokytoja Vilija Žilinskienė, iš Kauno „Vyturio“ gimnazijos.Lietuvių liaudies ir autorių kurtos dainos sugraudino ne vieną klausytoją. Vėliau buvo padėtos gėlės prie šventoriuje esančio paminklo, skirto tremtiniams atminti.

Skelbimai

Brangūs parapijiečiai ir draugai, Su šv. Velykomis!!! Kristus Prisikėlė, iš tiesų Prisikėlė! Velykos nereiškia, kad krikščionio gyvenimas taps apvalytas nuo kančių ir problemų. Gyvenimas neprivalo būti nepatogus, bet labai svarbu, jog būtų prasmingas. Prisikėlimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui su visais žiedais ir spygliais suteikia visiškai naują prasmę. Prisikėlimas nepraėjo, prisikėlimas pasiekė mus ir pagavo. Esame Jo, prisikėlusio Viešpaties, įsitvėrę ir žinome, jog ir mus tvirtai laiko, kai mūsų rankos nusilpsta. Esame įsitvėrę Jo rankos, ir tada esame susikibę už rankų vienas su kitu. Prisikėlusio Viešpaties džiaugsmo ir palaimos Jums ir Jūsų namams kun. Žilvinas

Skelbimai

Esant net ir tokiai situacijai, kviečiame išlikti ištikimi Jėzui ir dalyvauti mišiose. Tiesa, vyks netradiciniu būdu. Kviečiame prisijungti prie Facebook paskyros ,,Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo parapija“. Mišios taip pat bus transliuojamos ir kun. klebono paskyroje ,, Žilvinas Zinkevičius“. Šie metai ne tradiciniai, bet galime šiuo laikotarpiu pasimokyti, tapti atsakingesni. Per didžiąsias metų šventes išlikime ištikimi maldai, išlikime bendruomenėje ir melskimės kartu.
Visų mišių laikai taip pat yra ,,Babtų šv. Apašt. Petro ir Povilo parapija“ Facebook paskyroje.
https://bit.ly/3bTmfB0

Skelbimai

Sekmadienį 12:00 ( 03-22 ) šv. Mišių tiesioginė transliacija iš Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios.Bus meldžiamasi užsakytomis šv. Mišių intencijomis.Transliacija bus vykdoma per Facebook platformą.

Šią nuoroda : Transliacija