Uncategorized

“Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas.” (1 Kor 10, 16-17)

Jaudulys ir didelė laimė stebint savo vaiką pirmą kartą žengiant priimti šv. Sakramentą. Šventinė ceremonija vyko Babtų bažnyčioje birželio 27-ios popietę. Džiugu buvo matyti spindinčias vaikų akis, susijaudinusius tėvus ir jausti bendrumą.
Už neįkainojamas pirmąsias pamokas ir pasiruošimą šv. Komunijai visų tėvelių vardu dėkoju katechetei Kamilei ir kun. Žilvinui, taip pat nuoširdžiai dėkoju Kėdainių krašto sakraliniam ansambliui Glorija (vad. Gintarė Bražinskienė ir Jolanta Stašinskienė), savo giesmėmis praturtinusiomis šventinę ceremoniją.
Kaip sakė kunigas, tenebūna tai pirmas ir paskutinis kartas, kada vaikai priima šv. Komuniją. Auginkite savo tikėjimą ir priimkite Dievą atviromis širdimis.

Eglė R.

Uncategorized

Birželio 17 dieną vyko neeilinės šv. Mišios. Jaunuoliams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišiose dalyvavo Kauno vyskupas Algirdas Jurevičius bei mons. Artūras Jagelavičius. Tiesa, Sutvirtinimo sakramento kelias buvo nelengvas: jaunimui reikėjo išlaikyti kun. Žilvino paruoštą testą, atlikti išpažintį ir tada po didelių apsisprendimų kada daryti šv. Mišias, įvyko Sutvirtinimo sakramento įteikimas. Buvo smagu matyti gausų būrį jaunimo. Po tiek laiko buvo labai smagu pamatyti pilną bažnyčią žmonių. Ačiū svečiams, kad atvyko ir padarė šventę ne tik sutvirtinamiesiems, ačiū visiems dalyvavusiems šv. Mišiose, ačiū choristams. Kviečiame aktyviau dalyvauti penktadienio šv. Mišiose ir pasiklausyti giedančio jaunimo.

Sutvirtinamoji Vaiva Stonytė

Uncategorized

Birželio 14 dieną Bažnyčia šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmę. Šią dieną Babtų bažnyčioje taip pat buvo švenčiami šv. Antano Paduviečio atlaidai ir minima Gedulo ir Vilties diena. Klebonas šv. Mišių metu meldėsi už visus Antanus ir Antaninas, taip pat už gyvus ir mirusius tremtinius. Pamokslo metu, tikintieji buvo raginami nuolat priiminėti šv. Komuniją, kurios dėka mes tampame vis panašesniais į Tą kurį priimame. Šv. Mišių pabaigoje buvo laiminami pirmieji šių metų žolynai bei susirinkusios šeimos. Pabaigoje buvo einama Devintinių procesija, kurios metu buvo skaitomos 4 Evangelijos. Po šv. Mišių Gedulo ir Vilties dieną, Babtų kultūros centro folkloro kolektyvas “ Vėrupė“ minėjo dainomis ir muzika. Gedulo ir vilties dieną buvo kartu su tremtiniais ir bendruomene Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Koncertą papuošė smuikininkas Kristupas Trečiokas, mokytoja Vilija Žilinskienė, iš Kauno „Vyturio“ gimnazijos.Lietuvių liaudies ir autorių kurtos dainos sugraudino ne vieną klausytoją. Vėliau buvo padėtos gėlės prie šventoriuje esančio paminklo, skirto tremtiniams atminti.

Skelbimai

Brangūs parapijiečiai ir draugai, Su šv. Velykomis!!! Kristus Prisikėlė, iš tiesų Prisikėlė! Velykos nereiškia, kad krikščionio gyvenimas taps apvalytas nuo kančių ir problemų. Gyvenimas neprivalo būti nepatogus, bet labai svarbu, jog būtų prasmingas. Prisikėlimas kiekvieno iš mūsų gyvenimui su visais žiedais ir spygliais suteikia visiškai naują prasmę. Prisikėlimas nepraėjo, prisikėlimas pasiekė mus ir pagavo. Esame Jo, prisikėlusio Viešpaties, įsitvėrę ir žinome, jog ir mus tvirtai laiko, kai mūsų rankos nusilpsta. Esame įsitvėrę Jo rankos, ir tada esame susikibę už rankų vienas su kitu. Prisikėlusio Viešpaties džiaugsmo ir palaimos Jums ir Jūsų namams kun. Žilvinas