Kunigystė

Kristus apaštalams pavedė minėtą pasiuntinybę, o Šventimo sakramentu bažnyčioje ji tęsiama ligi amžių pabaigos. Todėl šis sakramentas yra apaštališkosios tarnystės sakramentas, apimantis tris laipsnius: vyskupystę, kunigystę ir diakonystę. Šventimų sakramentą Bažnyčia teikia tik pakrikštytiems vyrams, priklausantiems Katalikų Bažnyčiai, sulaukusiems Kanonų teise nustatyto amžiaus (diakonui – 23 m.; kunigui – 25 m. vyskupui – 35 m.), kruopščiai ištyrus, ar jie tikrai tinkami Bažnyčios tarnybai.Katalikų Bažnyčioje į kunigus paprastai yra šventinami tik tie kandidatai, kurie yra laisvai pasiryžę rinktis celibatinį gyvenimą ir viešai įsipareigoja jo laikytis iš meilės Dievo karalystei ir žmonių tarnystei.Norintys ruoštis kunigystei jaunuoliai turi kreiptis į parapijoje dirbantį kunigą.


Praktikuojantys katalikai jaunuoliai, turintys vidurinį išsilavinimą bei parapijos kunigo rekomendaciją, pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus stoti į kunigų seminariją.


Įjungimas į kiekvieną iš šių bažnyčios luomų vyksta sakramentiniu veiksmu – įšventinimu. Tai daugiau nei paprastas bendruomenės išrinkimas, paskyrimas, įgaliojimas ar pavedimas. Šiuo sakramentiniu veiksmu suteikiama Šventosios Dvasios dovana – „šventoji galia“, kuri ateina iš Kristaus per Jo Bažnyčią. Įšventinimu pats Kristus pasiima asmenį ir veda jį į Bažnyčios tarnybą.


Vyskupo rankų uždėjimas ir iškilminga konsekracijos malda, prašant Dievą suteikti pašventinamajam jo tarnystei reikalingų Šventosios Dvasios dovanų, yra regimas įšventinimo ženklas. Visų trijų laipsnių Šventimų sakramentą teikia vyskupai.


MALDA UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ

Į Tave, Marija, nuolanki Aukščiausiojo tarnaite,
Kuri pažinai jaunos širdies sumišimą
Amžinojo Dievo pasiūlymo akivaizdoje,
Su pasitikėjimu težvelgia trečiojo tūkstantmečio jaunuoliai.
Padaryk juos sugebančius priimti Tavo Sūnaus kvietimą
Savo gyvenimą padaryti visiška dovana Dievo garbei.
Duok jiems suprasti, kad tarnavimas Dievui pripildo širdį
Ir kad tik tarnaujant Dievui ir jo Karalystei
Save išpildome pagal dieviškąjį planą
Ir gyvenimas tampa šlovės giesme Švenčiausiajai Trejybei.


Iš popiežiaus Jono Pauliaus II 2003 metų maldos už pašaukimus

Babtų parapija © 2024 / Visos teisės saugomos